08 jul 20 "Vlaams Parlement wil duurzame toekomst voor dienstenchequesector"

In het Vlaams Parlement heeft zich een meerderheid (sp.a, N-VA, CD&V, Open Vld en Groen) verzameld rond een resolutie voor een duurzame toekomst van de dienstenchequesector. Aan de regering wordt gevraagd een permanent overleg te organiseren met werknemers en werkgevers in de dienstenchequesector met het oog op duurzame rentabiliteit van de ondernemingen enerzijds en betere loon- en arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers anderzijds.


De rentabiliteit van vele dienstenchequebedrijven staat onder druk. Vandaag wordt de toelage vanuit Vlaanderen slechts voor 73% geïndexeerd. Deze gedeeltelijke indexering is een mogelijke bedreiging voor het voortbestaan van de meeste dienstenchequebedrijven. De lonen van de poetshulpen worden namelijk voor 100% geïndexeerd. De inkomsten van de ondernememingen volgen dus niet dezelfde evolutie van de kosten. Het parlement vraagt de regering om dat objectief te evalueren en op basis van de resultaten tijdens de begrotingsbesprekingen na te gaan hoe de inruilwaarde van de dienstencheques systematisch en volledig geïndexeerd kan worden. Tegelijk vraagt het parlement overleg met de sector over het verbeteren van de loons- en arbeidsvoorwaarden, een sterkere omkadering voor elke poetshulp, een opleidingsaanbod voor alle werknemers en de mogelijkheid tot het onderzoeken van werkplekleren.


De voorbije jaren heeft het dienstenchequesysteem zijn verdienste meer dan bewezen. Het blijkt een effectief systeem om zwartwerk tegen te gaan, meer dan 100.000 mensen, van wie een belangrijk aantal met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zijn er aan de slag én 750.000 Vlaamse gezinnen rekenen op het systeem voor een betaalbare ondersteuning die bijdraagt tot een betere work-life balance. Senioren kopen via de dienstencheques vaak de eerste ondersteuning aan huis in en kunnen zo langer zelfstandig blijven wonen. Maar zoals gezegd, kent het systeem problemen rond de rentabiliteit van de bedrijven en de loon- en arbeidsvoorwaarden van de poetshulpen.


De poetshulpen kregen begin dit jaar een loonsverhoging van 0,8%. De dienstenchequebedrijven geven aan bereid te zijn de poetshulpen meer te betalen, maar dat niet te kunnen omdat hun winstmarges elk jaar kleiner worden. De inruilwaarde van de dienstencheques door de Vlaamse overheid wordt slechts voor 73% geïndexeerd. In de andere deelstaten is dat 100%. Een recente financiële analyse van de sector bevestigt dat de rentabiliteit globaal gezien achteruitgaat.


De indieners van deze resolutie, Caroline Gennez (sp.a), Axel Ronse (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V), Tom Ongena (Open Vld) en Imade Annouri (Groen) zijn tevreden dat deze resolutie tot stand komt over de grenzen van meerderheid en oppositie.

Caroline Gennez (sp.a) is tevreden met de goede vooruitzichten voor de huishoudhulpen: “Poetsen en strijken is vaak fysiek en psychologisch zwaar werk. Dat verdient een beter loon dan de 11,35 euro per uur die een startende huishoudhulp vandaag verdient. We vragen garanties van de regering en de sociale partners dat extra investeringen in de dienstenchequesector resulteren in hogere lonen, meer werkbaar werk via onder andere duobanen, een betere omkadering voor elke huishoudhulp én veilig werkmateriaal.”


Axel Ronse (N-VA) is blij dat alle partijen erkennen dat het systeem van de dienstencheques zijn meerwaarde heeft in het Vlaamse werkgelegenheidsbeleid: “De 1,3 miljard euro Vlaams belastinggeld genereert belangrijke terugverdieneffecten voor overheid én gebruikers. Daarom is het belangrijk om in overleg te gaan met de federale overheid en andere deelstaten over de financiering van de dienstenchequesector.” Daarnaast is hij tevreden dat de piste werkplekleren in de sector wordt onderzocht.

Robrecht Bothuyne (CD&V) vindt het belangrijk dat een duurzame toekomst voor het systeem van de dienstencheques gegarandeerd wordt: “Financieel via de 100% indexering van de omruilwaarde van de cheques en inzake arbeidsomstandigheden via bijvoorbeeld garanties op een kwalitatief opleidingsaanbod voor alle betrokkenen en inspanningen om nieuwe werkzoekenden naar het systeem toe te leiden. Ook hier zijn immers heel wat knelpuntvacatures.”


Tom Ongena (Open Vld) is dan weer erg verheugd dat de betaalbaarheid van de cheque voor de gebruiker gegarandeerd blijft: “Het is cruciaal dat we de cheques betaalbaar houden voor de gebruikers. Een prijsverhoging is daarom niet aan de orde. Bovendien stellen we voor om het gebruiksgemak te verbeteren door het systeem administratief te vereenvoudigen en betalingen bijvoorbeeld op factuur en na prestatie te laten gebeuren.”


Imade Annouri (Groen) sluit zich tot slot aan bij de belangrijkste eisen vanuit het parlement aan de regering: “Een duurzame toekomst voor het dienstenchequesysteem is belangrijk voor onze samenleving. Via het inkopen van poetshulp zijn mensen verzekerd van een goede work-lifebalance. We kunnen daar echter enkel blij om zijn als de huishoudhulpen ook zelf comfortabel hun werk kunnen doen.”