Filmpje kandidatuur

Vernieuwingsplan voor een sterkere Open Vld


We staan voor cruciale maanden. Volgend jaar moeten we twee keer naar de stembus, in juni voor de parlementsverkiezingen en in oktober voor de gemeente- en provincieraden. De inzet voor onze partij is groot. Het is erop of eronder.

We gaan daarom alle zeilen moeten bijzetten. Overgaan tot de orde van de dag is geen optie. We moeten onze partij vernieuwen en versterken. Na mijn talrijke gesprekken met onze parlementsleden en leden van, het partijbestuur, maar ook na de vele ontmoetingen met onze lokale mensen tijdens mijn rondgang bij de regio’s, heb ik een plan klaar er met 15 concrete vernieuwingen.


Een plan dat opgebouwd is rond drie cruciale assen: 1) de veel talenten in onze partij beter benutten, 2) onze organisatie versterken en 3) opnieuw de hervormingspartij zijn met nieuwe, frisse ideeën. Voor elk van die assen heb ik concrete acties uitgewerkt.


Talent


Blauw bloed

Geen witte konijnen, maar blauwe konijnen. We willen jong en ander talent in onze organisatie een grotere rol geven. Daarom brengen we uit elke provincie jonge mandatarissen en gangmakers bij elkaar om een klankbord te zijn voor onze partij. We betrekken hen ook in onze inhoudelijke werkgroepen en geven hen een stem in het nieuwe partijbestuur XL.


Partijbestuur XL

Vandaag breiden we ons partijbestuur met regelmaat uit met onze parlementsleden. Maar er zijn nog veel andere geledingen die gehoord moeten worden. Daarom trekken we ons partijbestuur een aantal keer per jaar open naar de lokale mandatarissen van blauw bloed, onze regiovoorzitters en onze provinciale gedeputeerden. Zo krijgt de brede basis een stem en plek aan tafel. En krijgen ze een stem in de voorbereidingen op de belangrijke gemeente- en provincieraadsverkiezingen van oktober volgend jaar.


Nieuwe ledendagen

Nieuwe leden moeten we met open armen ontvangen en opnemen in onze blauwe familie. We gaan hen nog beter uitrusten met materiaal, informatie en onze partijapp. We geven hen ook een nog warmere welkom door hen per provincie uit te nodigen op een nieuwe ledendag waarop ze rechtstreeks met hun provinciale parlementsleden in contact treden.


Blauwe academie

We moeten meer investeren in onze bestuursleden, medewerkers, kandidaten en parlementsleden. We willen hen klaarstomen voor zowel de campagne als voor het moment dat zij verantwoordelijkheid opnemen. Door middel van een uitgebreid opleidingsprogramma maken we van hen de beste debaters, de grootste dossiervreters, de scherpste onderhandelaars, … We richten ons daarbij niet alleen op de kandidaten voor de parlementsverkiezingen, maar voorzien ook afzonderlijke opleidingen voor kandidaten op onze lokale lijsten van oktober.


Diversiteit

We willen ons meer openstellen voor diversiteit en een meer inclusieve organisatie worden. Voor liberalen telt niet de afkomst, maar de toekomst. We laten ons daarbij coachen en zullen onze afdelingen zelf ook coachen.


Sterke organisatie


Nieuwe invulling vicevoorzitters

Er is enorm veel werk in de partij. We hebben daarvoor iedereen nodig. Een voorzitter kan dat niet alleen. Daarom geven we de vicevoorzitters, een relatief nieuwe positie in onze partij, een concrete invulling met concrete taken op het vlak van het uitbouwen van een netwerk rond de partij, het stimuleren van talent in de partij, het verbeteren van de organisatie en sterker maken van de ganse beweging van lokaal tot nationaal.


Oorlogsmachine

We bouwen een oorlogsmachine uit voor de verkiezingen te winnen. We geven onze militanten en mandatarissen meer munitie door sterke debatladders, interne informatiecampagnes en betere informatiedoorstroming. We geven hen ook online wapens door meer ondersteuning en zelfs automatisering op het vlak van sociale media. We rusten ook elke soldaat uit met degelijke merchandise, campagnekledij en een partij-app waarmee we iedereen in realtime informeren en campagnes kunnen coördineren.


Studio M34

We verhogen de dienstverlening naar kandidaten en mandatarissen door een visualloket en videoloket op te richten waar ze social media materiaal kunnen aanvragen. We smijten de deuren van onze inhousestudio open. We helpen met het maken van goede foto’s of beelden.


Werkgroep voortdurende vernieuwing

We moeten ons zelf voortdurend uitdagen om telkens opnieuw te blijven vernieuwen. We willen het functioneren van de partij van dichtbij monitoren en geregeld in vraag stellen. Daarom dat we periodiek onze militanten, medewerkers en mandatarissen gaan bevragen over hoe tevreden ze zijn over de werking van de partij en wat volgens hen beter moet. Een werkgroep gaat vervolgens aan de slag om die resultaten om te zetten in actie.


Ondersteuning lokale afdelingen

Naast sterke financiële ondersteuning, willen we onze afdelingen op de best mogelijke manier uitrusten. We helpen hen uiteraard bij burgerkranten en social media materiaal. Maar we zorgen er ook voor dat ze weer mooie tenten en vlaggen hebben. We maken een ontwerp lokaal programma dat afdelingen kunnen gebruiken als basis voor hun eigen lokaal programma. We stellen draaiboeken over hoe campagne voeren, hoe huisbezoeken doen en hoe omgaan met lokale pers. Wat betreft dat laatste maken we ook een hotline voor vragen. We zetten verder in op opleidingen over zowel praktische als beleidsmatige uitdagingen.


Onderzoek

We willen afdelingen en kandidaten beter inzicht geven in maatschappelijke tendensen. We zetten daarom sterker in op het verzamelen en delen van kennis.


Ideeën


Open werkgroepen

Onze partij is altijd een ideeënpartij geweest. Wij hebben zaken uitgedacht en uitgewerkt die het leven van mensen fel heeft verbeterd, zoals de flexi-jobs en de dienstencheques. We willen opnieuw die ideeënpartij worden door voorstellen van de basis naar boven te laten doorstromen. Daarom trekken we onze inhoudelijke werkgroepen open. Op die manier kunnen geëngageerde leden meeschrijven aan ons programma en het beleid mee aansturen.


Netwerken

Onze partij heeft weer antennes nodig in alle sectoren van de samenleving. Daarom bouwen we in al die sectoren opnieuw sterke netwerken uit. Zo houden we de vinger aan de pols en doen we inspiratie op voor nieuwe voorstellen en nieuwe plannen. Denk bijvoorbeeld aan een netwerk voor kleine zelfstandigen dat zou kunnen leiden tot een Liberaal Plan voor de Middenstand.


M34 goes local

Onze partij kent veel lokale mandatarissen en dus veel lokale knowhow. We brengen hen daarom geregeld samen in het nationaal partijsecretariaat, rond bepaalde thema’s, waar ze ideeën en voorstellen kunnen uitwisselen. Denk bijvoorbeeld aan onze schepenen van mobiliteit, die samen werken aan een voorbeeld van lokaal mobiliteits- en verkeersveiligheidsplan.


Vrij Podium

Om ervoor te zorgen dat we op alle thema’s sterke en vernieuwende voorstellen hebben, organiseren we debatavonden om een aantal thema’s dieper uit te werken. Denk aan onderwijs, veiligheid, fiscaliteit of vergunningenbeleid. We laten de leden daarbij de lijn bepalen. Geen voorgekauwde teksten meer. Wel een vrij podium om nieuwe ideeën te lanceren en nieuwe paden te bewandelen.